وکال

آلبوم “We have only come to dream” اثری نیوایج از دو هنرمند

Artist: Terry Lee Nichols
Album: Rebekah Eden
Year: 2018
Genre: New Age, Contemporary
Format: MP3 320 | 128
Size: 98 | 39 MB
Duration: 00:42:21
Track #: 11
Country: USA

آلبوم مرموز “Petrichor” اثری از بند “Arcana”

Artist: Arcana
Album: Petrichor
Year: 2017
Genre: Dark Wave, Dark Ambient
Format: MP3 320 | 128
Size: 138 | 54 MB
Duration: 00:59:11
Track #: 12
Country: Sweden

آلبوم جدید گروه مسیحی “eRa”

Artist: eRa
Album: The 7th Sword
Year: 2017
Genre: New Age, Ethereal
Format: MP3 320 | 128
Size: 73 | 32 MB
Duration: 00:34:27
Track #: 9
Country: France

آلبوم زیبای “Troubadour” اثری کلتیک از “Threefold”

Artist: Threefold
Album: Troubadour
Year: 2013
Genre: New Age, Celtic
Format: MP3 320 | 128
Size: 121 | 47 MB
Duration: 00:51:48
Track #: 9
Country: UK

آلبوم “۶Years” چیلوت و دون تمپویی از “Seven24”

Artist: Seven24
Album: 6Years
Year: 2017
Genre: Downtempo, Chillout, Lounge
Format: MP3 320 | 128
Size: 155 | 62 MB
Duration: 01:07:24
Track #: 16
Country: Ukraine

آلبوم نیوایج “Sky Dancer” اثری زیبا از “Terry Oldfield” و “Carlos Garo”

Artist: Terry Oldfield & Carlos Garo
Album: Sky Dancer
Year: 2017
Genre: New Age, Instrumental
Format: MP3 320 | 128
Size: 80 | 31 MB
Duration: 00:34:11
Track #: 7
Country: UK

نغمه هایی زنانه و زیبا در آلبوم “Solas” اثری از “Ronan Hardiman”

Artist: Ronan Hardiman
Album: Solas
Year: 1997
Genre: New Age
Format: MP3 320 | 128
Size: 119 | 48 MB
Duration: 00:52:19
Track #: 11
Country: Ireland

آلبوم زیبای “روح تبت” با نواهای تبتی اثری از “Amaste”

Artist: Amaste
Album: Spirit of Tibet
Year: 2015
Genre: New Age, World
Format: MP3 320 | 128
Size: 129 | 51 MB
Duration: 00:56:03
Track #: 10
Country: Tibet