طبیعت گرا

آلبوم آرامبخش “فلوت سرخپوستی درمانگر” اثری از “Micki Free”

micki-free-the-native-american-flute-as-therapy-2016
Artist: Micki Free
Album: The Native American Flute As Therapy
Year: 2016
Genre: World, Native American
Format: MP3 320 | 128
Size: 223 | 86 MB
Duration: 01:33:04
Track #: 12
Country: USA

تکنوازی آرام فلوت “Douglas Blue Feather” در “Cosmic Visions”

douglas-blue-feather-cosmic-visions-2016
Artist: Douglas Blue Feather
Album: Cosmic Visions
Year: 2016
Genre: Folk, Native Flute
Format: MP3 320 | 128
Size: 128 | 52 MB
Duration: 00:57:31
Track #: 10
Country: USA

آلبوم قبیله ای از ملودی های سراسر جهان با آلبوم “One World”

guido-negraszus-one-world-2016
Artist: Guido Negraszus
Album: One World
Year: 2016
Genre: New age, Folk
Format: MP3 320 | 128
Size: 163 | 65 MB
Duration: 01:10:40
Track #: 20
Country: Australia

کتاب خوانی با تمرکز بیشتر همراه ملودی های آلبوم “آبشار آرام”

calming-waterfall-for-effective-study-2016
Artist: Various Artists
Album: Calming Waterfall
Year: 2016
Genre: Nature, Relaxation
Format: MP3 320 | 128
Size: 249 | 100 MB
Duration: 01:49:09
Track #: 30
Country: -

موسیقی های امبینت آقای “Greg Maroney” در آلبوم “نور درون”

greg-maroney-the-light-within-2016-copy
Artist: Greg Maroney
Album: The Light Within
Year: 2016
Genre: New Age, Ambient
Format: MP3 320 | 128
Size: 168 | 68 MB
Duration: 01:12:59
Track #: 10
Country: USA

دو آلبوم زیبا از ساز شرقی [پی پا] و ملودی های زیبای “Shao Rong”

shao-rong-orchid
Artist: Shao Rong
Album: Orchid I - II
Year: 2000 - 2002
Genre: World Fusion, New Age
Format: MP3 320
Size: 199 MB
Duration: 01:25:27
Track #: 20
Country: China

آهنگ های طبیعتگرا و ملایم “Steve Orchard” در آلبوم “Zanzibar”

steve-orchard-zanzibar-2016
Artist: Steve Orchard
Album: Zanzibar
Year: 2016
Genre: New age
Format: MP3 320 | 128
Size: 137 | 53 MB
Duration: 00:58:50
Track #: 12
Country: UK

آلبوم آرامشبخش “پاییز” اثری طبیعتگرا از “Kevin Kendle”

kevin-kendle-autumn-2007
Artist: Kevin Kendle
Album: Autumn
Year: 2007
Genre: New Age, Nature Music
Format: MP3 320 | 128
Size: 111.3 | 45.6 MB
Duration: 00:47:40
Track #: 10
Country: England