نرخ تبلیغات

تبلیغ متنی:

۰۱ ماه = ۱۵ تومان
۰۳ ماه = ۴۰ تومان
۰۶ ماه = ۷۵ تومان
۱۲ ماه = ۱۴۵ تومان

برای سفارش، تماس یا تلگرام بزنید
۰۹۱۷۱۹۱۰۴۶۳
۰۹۳۵۶۰۸۶۵۰۳